Hâfız Mehmed Rebi’î Efendi

İstanbullu olan Hâfız Mehmed Rebi’î Efendi’nin hayatına dâ’ir fazla bir bilgimiz yoktur. Medrese tahsîli gördüğü ve me’zûn olduktan sonra taşra müderrisliklerinde istihdâm edildiği anlaşılmaktadır. Müddetini doldurduktan sonra devriye mevâlîsinden olup Anadolu’nun muhtelif yerlerinde molla olarak görev yapmıştır. Bu hâl üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

İlimiyeye hazırlanan her nâmzet gibi gençliğinde hatt-ı ta’lik dersleri almış olan Hâfız Mehmed Rebi’î Efendi, ilerleyen yaşına rağmen aklâm-ı sitteye heves ederek, Bakkal Ârif Efendi’den yeni baştan sülüs ve nesih meşketmiş ve H. 1307/M. 1889-1900’de yazdığı hilye-i sa’adet ile icâzet almıştır. İcâzetinde Yahya Hilmî Efendi, Muhsinzâde Abdullah Bey, Çarşanbalı Ârif Bey ve Mehmed Hulûsî Efendi gibi dönemin mümtâz hattatlarının tasdîk kuyûdâtının bulunması, icâzet cem’iyyetinin pek mutantân olduğunu göstermektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 27 ağustos 2017

Reklamlar