Hâfız Mehmed Râşid Efendi

İstanbullu olan Hâfız Mehmed Râşid Efendi sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’da sülüs ve nesih mu’allimi iken, genç denilebilecek bir yaşta olduğu hâlde, H. 1260/M. 1844 senesinde vefât etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde H. 1259/M. 1843 tarihli mushâf-ı şerîfi(A. 1666) bulunan Hâfız Mehmed Râşid Efendi’nin, Mühendishâne’deki mesâ’îsi esnâsında bir hayli talebe yetiştirdiği bilinmekteyse de, icâzet vermeğe ömrü vefâ etmemiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 kasım 2017

 

Reklamlar