Hâfız Mehmed Hicâbî Efendi

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Hâfız Mehmed Hicâbî Efendi’nin terceme-i hâli nice emsâli meçhûle karışmıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır. Ahmed Rüşdî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 8 kasım 2017

Reklamlar