Hâfız Mehmed Ârif Efendi

Hattâtînden Hâfız İbrahim Rüşdî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Hâfız Mehmed Ârif Efendi, sıbyân mektebi sıralarında babasından Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzettiği gibi, sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Adliyye Nezâreti kalemlerinden birine hulefâ olmuş, senelerce hizmetten sonra Üsküdâr Bidâyet Mahkemesi baş-kâtibliği’ne ta’yin edilmiştir.

Bu mesnedde iken H. 2 Receb 1306/M. 4 Mart 1889 tarihinde vefât etmiş olan Hâfız Mehmed Ârif Efendi, Şeyh Hamdullah civârında gömülü olan babasının yanına defnedilmiş olup mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

Bidâyet Mahkemesi Baş-kâtibi Hattat, Hâfız Mehmed Ârif Efendi’nin kabr-i latîfidir. Rûhları içün rızâ’enlillah-i te’alâ.

Sene 1306. fî 2 Receb.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 1 haziran 2018