Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi

Devşirme oğlanlardan olan Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi küçük yaşta alındığı Galata Sarayı Ocağı’nda tahsîl ve terbiye görmüş, hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olduğu gibi, ocağın hüsn-i hat mu’allimleri Alî Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icazet almıştır. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra ocağın Seferli Hânesi’ne me’mur edilmiş ve bu hal üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde bulunan “Saray-ı Galata Hâne-i Seferli hastekân” ketebeli H. 1235/M. 1819-1820 tarihli 16 kıt’adan mürekkeb ve müzehheb sülüs ve nesih meşk murakka‘ı bulunan Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’nin, aklâm-ı sittede mâhir hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Galata Sarayı gılmânına hüsn-i ta’lim ettiği ve Alî Zühdî Ağa ve Çörekcizâde Ahmed Vehbî Efendi başta olmak üzere çok sayıda tilmiz yetiştirdiği bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 16 haziran 2017

Reklamlar