Hâfız Hüseyin Hâmid Efendi

Şumnu’da doğmuş ve ilk tahsîli ile hıfzını da orada ikmâl etmiştir. Daha sonra medrese eğitimi almak üzere Edirne’ye giden Hâfız Hüseyin Hâmid Efendi, burada iken Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra tekrar Şumnu’ya dönerek orada vefât ettiği anlaşılmaktadır.

Memleketinde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olduğu anlaşılan Hâfız Hüseyin Hâmid Efendi’nin H. 1276/M. 1859 senesinde yazdığı otuzyedinci Kur‘ân-ı Kerîm’in görülmüş olması, çok sayıda mushâf-ı şerîf yâdigâr bırakan hattâtînden olduğunu düşündürmektedir.

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 34.

 

 

İsmail Orman, 17 kasım 2017

Reklamlar