Hâfız Ahmed Rüşdî Efendi

Doğum yeri ve nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamayan Hâfız Ahmed Rüşdî Efendi, medrese eğitimi almak için gittiği İstanbul’da ikmâl-i tahsîlden sonra müderris olmuş ve bilâhare ders-i âm zümresine dâhil olarak senelerce camilerde tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur. 1840’lı yıllarda vefât ettiği menkûl ise de, medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Medrese tahsîli esnâsında hüsn-i hatta heves ederek, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından Hâfız Mehmed Hicâbî Efendi’den sülüs ve nesih başlayan Hâfız Ahmed Rüşdî Efendi, H. 1230/M. 1815 yılında icâzet almıştır. Bi’l-ahare tekemmül için Laz Ömer Vasfî Efendi’ye devam ettiği bilinmekteyse de, daha sonra yazı ile meşgul olmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, ss. 297; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 240.

 

İsmail Orman, 8 kasım 2017