Hâfız Ahmed Hulûsî Efendi

Sadrazâm Yusuf Ziyâ Paşa’nın gılmânından olup onun dâ’iresinde yetişerek Enderûn’a duhûl eyleyenlerdendir. Saraydaki eğitiminin ardından silâhdâr-ı şehriyârî zümresine alınan Hâfız Ahmed Hulûsî Efendi, bir süre sonra kapıcıbaşılık hizmetini îfâ eyleyip H. 1223/M. 1808 senesinde de sipâhiyân ağası olarak saraydan çerâğ edildi. Ertesi sene çavuşbaşı vekîli ve ardından asîli olup bi’l-ahâre Humbarahâne Nezâreti’ne ta’yin edildi.

H. 1228/M. 1813’de kapıcılar kethüdâsı olup buna benzer bazı menâsıba daha nâ’il olduktan sonra H. 1239/M. 1823-1824 senesinde Darbhâne-i A’mire Nezâreti’ne ta’yin edilen Hâfız Ahmed Hulûsî Efendi, ertesi sene azille yeniden çavuşbaşılığa nakledildi. Bu görevden de bade’l-azl teka’üde sevkedilip bu hâl üzere iken 1241/1825-1826 senesinde vefât ederek Langa’ya defnedildi.

Neşredilen H. 1222/M. 1807 tarihli hilye-i sa’adetinden, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu anlaşılan Hâfız Ahmed Hulûsî Efendi’nin hocası hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, II, s. 281.

 

İsmail Orman, 22 mart 2018

Reklamlar