Hacı Mehmed Ârif Efendi

Anadolu pâyelilerinden olup H. 1217/M. 1803 senesinde vefât eden Firârî Mustafa Paşazâde İbrahim Bey’in hafîdi olarak, İstanbul Eyüp’de doğmuş olan Hacı Mehmed Ârif Efendi tahsîlini de orada tamamlamıştır. Bu esnâda Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış, daha sonra başka hattatlardan da istifâde ederek, hüsn-i hatta mahâret kazanmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’un litoğrafya hattatlarından olan Hacı Mehmed Ârif Efendi, mektebin matba’asında basılan haritaların yazılarını yazmakla meşgul olurdu. Nice zaman hizmetten sonra H. 1270/M. 1853-1854 senesi dolaylarında Hac fârizasını ifâ etmek gâyesiyle teka’üde ayrılmış, avdetinden bir müddet sonra da vefât etmiştir. Ömrü boyunca mûkîm bulunduğu Eyüp’de medfûn olduğu bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 kasım 2017

Reklamlar