Hacı Hüseyin Hüsnî Efendi

Bazı hâllerinden dolayı “Deli” lâkabıyla anılan Afîf dâmâdı Seyyid Osman Efendi’nin şâkirdlerinden olan Hacı Hüseyin Hüsnî Efendi, Eski Saray teberdârânından idi. Son zamanlarında Hac vazîfesini îfâ eylediği ve müteka’iden vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde, H. 1240/M. 1824-1825 senesinde nesihle istinsâh ettiği Birgivî Mehmed Efendi’nin Şerh-i Aka’id-i Birgivî adlı eseri bulunan Hacı Hüseyin Hüsnî Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanı yazı ile değerlendirdiği anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

TSTYK, I, s. 32; Alif Art, 8 Mart 2009 Müzayedesi, s. 70.

 

 

İsmail Orman, 27 mayıs 2018