Hâcezâde Mehmed Ârif Efendi

Sultân Ahmed Hân-ı Evvel’in binâ eylediği cami’-i şerîfin devr-hânlarından olan Hâcezâde Mehmed Ârif Efendi H. 1183 senesinin Cemâziye’l-evvel ayında (M. Eylül-1769) vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesinde hattat olduğu beyân edilmekteyse de, vaktin hattat tezkîrelerinde ismi mukayyed değildir.

 

 

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 806.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018