Giridî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi

Girit’te doğmuş olan Giridî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi, memleketinde artan karışıklıklar nedeniyle ailece İstanbul’a göçtükleri için tahsilini orada tamamlamıştır. Bu esnâda meşâhir-i hattâtînden Şefîk Bey’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1286/M. 1869-1870 senesinde yazdığı kıt‘a ile Muhsinzâde Abdullah Bey’in şahâdetinde icâzet almıştır. Yazıdaki kabiliyeti nedeniyle daha sonra tekemmül için hocasının hocası Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den de istifâde etmiştir.

Ankara’daki Millî Kütüphâne’de H. 1288/M. 1871 tarihli mushâf-ı şerîfinden, uzun bir müddet müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılan Giridî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi, Topcıyân Ocağı imâmı olan babasının vefâtı üzerine peder-mânend usûlüyle görevini devralmıştır. Burada da senelerce hizmmetten sonra teka’üde sevkedildiği ve bu hâl üzere iken vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 16 Mayıs 2009, s. 120.

 

İsmail Orman, 7 aralık 2017

Reklamlar