Giresûnî Ahmed Muhtâr Efendi

İshâk nâmında birinin oğlu olarak Giresun’da doğmuştur. Genç yaşta olduğu hâlde İstanbul’a giderek, Süleymâniyye’deki Dökmeciler Medresesi’ne girmiş, bir yandan da Batumlu Hoca Mehmed Emîn Efendi’nin âmme dersine devam ederek H. 1292/M. 1875 senesinde icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris ve bir müddet sonra kadı olan Giresûnî Ahmed Muhtâr Efendi, muhtelif vilâyetlerde kadılık hizmetlerinde bulunduktan sonra, H. 1323/M. 1905 senesinde taşrada vefât etmiştir.

Emînönü Mal-müdîrliği kâtiblerinden oğlu Ziyâ Bey’in nezdinde bulunan sülüs ve nesih meşkleri ile çıkartmalarını müşâhede etmiş olan İbnülemin’in ifâdesine nazarân, hoş-nüvislerden olduğu anlaşılan Giresûnî Ahmed Muhtâr Efendi’nin yazısına ne yazık ki henüz tesâdüf edilememiştir. Hocası hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 26 nisan 2018