Filibevî Mehmed Efendi

Filibe’de dünyaya gelmiş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Medrese eğitimi esnâsında Seyyid Osman Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış, me’zûn olduktan sonra mekteblerde tedrîs-i ilim ve hüsn-i hat ta’limiyle meşgul olmağa başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde H. 1223/M. 1809 tarihli mushâf-ı şerîfi(A. 6702) bulunan Filibevî Mehmed Efendi’nin, bir yandan da müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğunu göstermektedir.

Nice âsâr-ı bedi’â vücûda getirip hayli hattat yetiştirdikten sonra H. 1240/M. 1824 senesinden sonra irtihâl etmiş olduğu anlaşılan Filibevî Mehmed Efendi’nin vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. İlk yazı derslerini ondan almış olan Mehmed Şâkir Recâ’î Efendi, tilmizlerinin en meşhurudur.

 

 

 

İsmail Orman, 26 ağustos 2017

Reklamlar