Filibevî Hasan Fevzî Efendi

Hüdâvendigâr Livâsı Vâlîsi Mustafa Nûrî Paşa’nın gılmânından olan Filibevî Hasan Fevzî Efendi onun dâ’iresinde tahsîl ve terbiyye görmüş, hayli müddet hâmîsinin kitâbet hizmetiyle meşgul olmuştur. Hâmîsinin vefâtından sonra Mısır’a giderek Hıdîv İsmâ’il Paşa’nın hizmetine girmiştir. Nice zaman Mısır Sarayı’nda kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra orada vefât etmişse de, tarihi tesbit edilememiştir.

Neşredilen H. 1263/M. 1847 tarihli celî sülüs tekke levhasından hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf olduğu anlaşılan Filibevî Hasan Fevzî Efendi’nin sâ’ir zamanında kitâbetle meşgul olduğuna Kahire Millî Kütübhânesi’deki H. 1275/M. 1858 ve H. 1289/M. 1872 tarihli âsârı delîldir. Son eseri istinsâh ettikten sonra vefât ettiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018