Feyzullah Lemi’î Efendi

Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis’in vâlidesi Gülnûş Emetullah Sultan’ın kethüdâlarından birinin akrabâsından olan Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Üsküdâr’da doğmuş olan Feyzullah Lemi’î Efendi, küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzettiği gibi, Hamâmî Mehmed Emîn Ağa’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar’daki Ra’nâ Cami’ne mü’ezzin olan Feyzullah Lemi’î Efendi’nin bilahâre imâmlığa terfi ettiği ve bu hâl üzere iken vefât ettiği menkûl ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Hâfız Osman tarzında değerli hattatlardan olduğu nakledilmekle berâber eserine tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 4 ağustos 2017

Reklamlar