Fâtımâ Sabihâ Hanım

Fevkalade eğitim alan evlâd-ı küberâdan olduğu anlaşılan Fâtımâ Sabihâ Hanım’ın hayatına da’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sâmî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1302/M. 1884 senesinde yazmış olduğu kıt‘a ile icâzet almıştır. Kudretli hanım hattatlarımızdandır.

 

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018