Fâtımâ Naciye Zehra Hanım

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti mümeyyizlerinden Mehmed Efendi’nin torunu olan Fâtımâ Nâciye Zehra Hanım, dedesi sâyesinde emsâllerine nasib olmayan gibi fevkalade bir eğitim gördüğü gibi, Muhsinzâde Abdullah Bey’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1287/M. 1870 senesinde yazdığı kıt‘a ile icâzet almıştır. Ancak bundan sonraki hayatı ve yazıya devam edip etmediği hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 29 temmuz 2017

Reklamlar