Eyyûbî Seyyid Mehmed Azîz Efendi

Eyyûbî Seyyid Mehmed Azîz Efendi, “Bakkal Ârif Efendi” nâmıyla ma’rûf Filibeli Ahmed Ârif Efendi’nin tilmizlerindendir. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra Rüsûmât Muhâsebe Dâ’iresi Tahrîrât Kalemi’nin hulefâlarından olmuş, nice zaman hizmetten sonra H. 3 Zi’l-ka’de 1314/M. 5 Nisan 1897 tarihinde dördüncü rütbeden Nişân-ı Mecîdî ihsân edilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

Özel koleksiyonda H. 1284/1867-1868’de yazdığı hilye-i şerîfi ile H. 1315/M. 1897-1898 tarihli sülüs ve nesih kıt‘ası bulunan Eyyûbî Seyyid Mehmed Azîz Efendi’nin, hocasına lâyık bir hattat olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

 

 

 

Kaynakça

BOA, İ..TAL. 112/1314/Z-085; Nişantaşı Müzayede, 12 Mayıs 2011, s. 137; Asar-ı Atika Müzayede, 18 Şubat 2012, s. 84.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018