Eyyubî Alî Ağa

Eyüp’te doğmuş ve küçük yaşta alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmekle sarayda bazı me’mûriyetlerde bulunmuş olan Eyyûbî Alî Ağadaha sonra hâce pâyesi ile saraydan çerâğ edilmiştir. Zülüflü Baltacılar kahyâsı iken H. 11 Şevvâl 1217/M. 4 Şubat 1803 tarihinde, genç yaşta olduğu halde vefât etmişse de, medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hüsn-i hattı Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Eyyûbî Alî Ağa’nın, resmî kitâbette mâhir hattatlardan olduğu nakledilmekteyse de, eserine henüz tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 27 temmuz 2017

Reklamlar