Eyyûbî Abdülkerîm Efendi

Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’nde H. 1283/M. 1866-1867 tarihli celî sülüs levhası bulunan Eyyûbî Abdülkerîm Efendi, Eyüp’te Kalenderhâne civârında mûkîm idi. Nakşibendî Târikatı’nın müntesiblerinden olduğu bilinen hattatın terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât bulunamadığı gibi, hüsn-i hatta kimden mücâz olduğu da tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Üsküdar Tarihi, I, s. 424.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018