Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi

Kilâr-ı hassa müstahdemîninden olan Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi, Seyyid Süleyman bin Hasan’ın oğludur. Hüsn-i hattı, Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnâsında Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’den öğrenmiştir. Müteka’iden taşra çerâğ edilmiş ve bu hâl üzere iken H. 1218/M. 1803-1804 senesinden sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1182/M. 1768-1769 ve H. 1191/M. 1777 tarihli sülüs ve nesih kıt‘aları görülmüş olan Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi’nin H. 1204/M. 1789-1790 tarihli sülüs ve nesih murakka‘ı ile H. 1199/M. 1784-1785 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i de Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde H. 1207/M. 1792-1793 tarihli hilye-i sa’adeti, özel koleksiyonda da H. 1201/M. 1786-1787 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i vardır.

Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde bulunan Hüseyin Ayvansarâyî’nin Hadîkatü’l-cevâmi adlı eserini H. 1218/M. 1803-1804 senesinde istinsâh ettikten sonra vefât ettiği anlaşılan Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi’nin, Mehmed Nâ’ilî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, s. 180; Hat Sanatı Tarihi, s. 76; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 270; Antik A.Ş. Müzayede, 15 Aralık 2013, s. 246.

 

 

İsmail Orman, 26 mayıs 2018