Ekrem Güçlüer

Mâbeyn-i Hümâyûn kâtiblerinden Mehmed Tevfîk Bey’in oğlu olarak H. 1319/M. 1901 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ekrem Güçlüer’in tam ismi “Mehmed Ekrem”dir. İbtidâ’î ve rüşdî mektebleri bitirdikten sonra Adliyye Meslek Mektebi’nin Müstantık Şu’besi’ne girmiş, me’zûniyetini müte’akiben bir müddet Adliyye Nezâreti Zabıt Kitâbeti’nde görev almıştır.

H. 1344/M. 1925 senesinde küşâd olunan İş Bankası’na me’mûr edildikten sonra, bankanın muhtelif kademelerinde görev yapan Ekrem Güçlüer, son olarak İstanbul Şu’besi’nin hukûk kısmına şef mu’avini olmuş ve buradan emekliye ayrılmıştır. 1 Eylül 1971 tarihinde vefât etmişse de, medfeni tespit edilememiştir.

Yazıyı babasından meşketmiş olan Ekrem Güçlüer, bi’l-hassa sülüs ve dîvânî celîsinde mâhir bir hattattır. Nitekim eldeki eserleri de kudretini göstermektedir. Gölcük’te yapılan cami’in mihrâbındaki âyetler ile ism-i celâl ve ism-i nebî ile Çâr-Yâr-ı Güzîn ve Haseneyn hazerâtının isimlerini hâvi levhâlar da onun eser-i hâmesidir.

Hat san‘atının yanında bir diğer tutkusu ise spor idi. Özellikle disk ve gülle atma dallarında uzun müddet Türkiye birinciliğini muhâfaza etmiş olan Ekrem Güçlüer, 1924 Olimpiyat Oyunları’na iştirâk etmesi için davet almışsa da, yol masrafları karşılanmadığı için katılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018