Eğribozîzâde Ahmed Efendi

Sülüs ve nesihi Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşkerek icâzet almış olan Eğribozîzâde Ahmed Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Zamanın hattat tezkîrelerinde ismi mukayyed olmadığından, nâmını aklâm-ı sitte hattatları arasında zikretmeği muvâfık bulduk.

 

 

 

İsmail Orman, 20 temmuz 2017

Reklamlar