Edirnevî Seyyid Alî Efendi

Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Gümülcine’de doğmuştur. Ancak medrese tahsîli için gittiği ve ömrünün sonuna kadar ikamet ettiği Edirne şehrine nisbetle Edirnevî Seyyid Alî Efendi ismiyle şöhret bulmuştur. Hüsn-i hattı Edirne’nin meşhur hattatlarından Şeyhü’l-kur‘a Şeyhzâde İbrâhim Efendi’den öğrenerek icâzet almıştır.

Edirne ricâlinden derviş-meşreb bir zât olduğu nakledilen Edirnevî Seyyid Alî Efendi’nin tarihsiz En‘âm-ı Şerîf’i görülmüş olup Zeytinoğlu Kütüphânesi’nde de H. 1208/M. 1793-1794 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i vardır. Mâ’işetini müstensihlikten te’min ettiği sanılan hattatın vefâtının da bundan sonra olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 18 ağustos 2017

Reklamlar