Edirnevî Seyyid Ahmed Ferîd Efendi

Beldesinde kitâbet hizmeti veren müstahdemînden olduğu anlaşılan Edirnevî Seyyid Ahmed Ferîd Efendi, Edirne Mekteb-i İ’dâdîsi’ndeki tahsîli esnâsında, mektebin hüsn-i hat hocası Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1286/M. 1869-1870 senesinde icâzet almıştır. İcâzet kıt‘asına Taşlık Medresesi müderrisi Hüseyin Temîmî Efendi, Edirne Müftîsi Mustafa Fevzî Efendi, Osman Hulûsî Efendi, Mehmed Vehbî Efendi ve Hâfız Süleyman Fıtrî Efendi tasdîk kuyûdâtı yazmışlardır.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 12 Mayıs 2011, s. 135.

 

 

İsmail Orman, 20 nisan 2018