Edirnevî Seyyid Abdülkadir Efendi

Edirneli ise de silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra Edirne hattâtîninden Haffâfzâde Hüseyin Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almış olan Edirnevî Seyyid Abdülkadir Efendi, üstâdının tavsiyesiyle İstanbul’a giderek Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin taht-ı tedrîsine girmiştir. Yedikuleli’nin ondaki istidâdı görmesi üzerine de Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmıştır.

Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîlini tamamladıktan sonra bazı küçük me’mûriyetlerde bulunup nihâyet Has Oda’ya vâsıl olan Edirnevî Seyyid Abdülkadir Efendi, hüsn-i hizmeti ile Sultan Mustafa Hân-ı Sâlis’in dikkatini çektiğinden Tersâne-i Â’mire Kitâbeti ile saraydan çerâğ edilmiştir. Hâlâ aynı hizmette müstâhdem iken H. 1182/M. 1768-1769 senesinde vefât ederek Üsküdâr’a defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 293.

 

 

İsmail Orman, 24 nisan 2018