Edirnevî Hacı Abdullah Efendi

Künyesinden de anlaşılacağı üzere Edirne’de doğmuş ve yine orada vefât etmiş olan Edirnevî Hacı Abdullah Efendi, bir aralık medrese tahsîli almak için İstanbul’a gitmiş ve bu esnâda Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra memleketine dönerek kitâbet hizmetlerinde bulunduğu bilinmekteyse de, vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Nakşibendî Târikatı’na mensûb olduğu ve son zamanlarında Hac vazîfesini ifâ eylediği menkûldür.

 

 

 

İsmail Orman, 17 temmuz 2017

Reklamlar