ebû-Bekir Vâhid Efendi

İstanbul Ağası ebû-Bekir Efendi’nin oğlu olarak, babasının vefâtından kısa bir müddet sonra İstanbul’da doğmuş olan ebû-Bekir Vâhid Efendi, akrabâsından Hacı Mehmed Paşa’nın himâyesinde yetişmiştir. Fevkalade bir tahsîlin ardından bir müddet kethüdâlığını yaptığı Mehmed Paşa’ya dâmâd dahi olmuştur. Bilahâre hâcegân zümresine alınarak, İstanbul’da ve taşrada nice devlet görevinde istihdâm edilmiş ve müteka’id iken H. 1234/M. 1819 senesinde bir hayli yaşlı olduğu hâlde vefât etmiştir. İstanbul’da, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfûndur.

Târikat-ı Nakşibediyye müntesiblerinden olan ebû-Bekir Vâhid Efendi’nin, hüsn-i hattı Seyyid Halîfe Mahallesi imâmı Şeyh Abdüllatîf Efendi’den meşkederek, H. 1162/M. 1749 senesinde Kâğıthâne’de düzenlenen cem’iyet huzûrunda icâzet aldığı bilinmektedir. Sülüs ve nesihte mâhir hattâtlardan, resmî kitâbete vâkıf küttâbın mümtâzından olduğu menkûldür. Nitekim İzmir’deki Millî Kütüphâne’de bulunan H. 1212/M. 1797-1798 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, sâ’ir zamanında müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan özel koleksiyonda bulunan ta’lik kıt’ası bu kalemdeki mahâretine de işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 135; İMKYEK, I, s. 209; Eyüplü Hattatlar(Haskan), s. 49.

 

İsmail Orman, 13 ağustos 2017

Reklamlar