ebû-Bekir Sıdkî Efendi

Rumeli’de Ahsice’de doğmuş olan ebû-Bekir Sıdkî Efendi, daha sonra İstanbul’a göçerek selmân-i pâk zana’âtı ile meşgul olmağa başlamıştır. Ancak daha sonra bir vesîleyle Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış ve buradaki tahsîli esnâsında Hasırcılar İmâmı Mustafa Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek H. 1173/M. 1759-1760 yılında icâzet almıştır.

Enderûn-ı Hümâyûn’da bazı me’mûriyetlerde bulunduktan sonra Sultan Abdülhamîd’in cülûsunun ardından mâ’iyyetine dâhil olup sır-kâtibliğine kadar yükselmiş olan ebû-Bekir Sıdkî Efendi, Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in cülûsundan sonra gözden düşerek, mevleviyyetle saraydan çerâğ edilmiştir. Anadolu’da bazı yerlerde görev yaptıktan sonra H. 1203/M. 1789’da Kudüs Mollası olduğu ve orada iken vefât ettiği menkûl ise de tarihi ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 15 temmuz 2017

Reklamlar