ebû-Bekir bin Mehmed

Tevki’î Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan ebû-Bekir bin Mehmed, babasının vefâtı üzerine küçük yaşta iken Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış, buradaki tahsîli esnâsında dönemin önde gelen hattatlarından sülüs, nesih ve ta’lik dersleri almıştır. Daha sonra tekemmül için Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’ye devam ederek, uzun müddet istifâde etmiştir.

Enderûn-ı Hümâyûn’da bazı küçük me’mûriyetlerde bulunduktan sonra Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis’in cülûsundan sonra bir müddet çuhadârlık hizmetinde bulunmuş olan ebû-Bekir bin Mehmed, bilahâre Mevkûfât Kalemi hulefâlığı ile saraydan çerâğ edilmiş, senelerce hizmetten sonra da nişâncılığa ta’yin edilmiştir. Patrona Halil Vak’ası’ndan sonra bir müddet mazûl kalmışsa da, ser-gerde ta’ifesinin tenkîlini müte’akiben defter emîni ve ardından da yeniçeri kâtibliğine getirilmiştir.

Bu görevden ma’zûliyet ma’aşı tahsîsiyle azledildikten bir daha devlet görevi almayan ebû-Bekir bin Mehmed, münzevî bir hâlde iken Sultan Osman Hân-ı Sâlis zamanında vefât etmiş olduğu bilinmektedir. Bilhassa resmî kitâbette kullanılan aklâmda mâhir bir hattat olduğu nakledilmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 temmuz 2017

Reklamlar