Defterdâr Atâ’ullah Efendi

Mehmed Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Küçük yaşta Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlarından olup senelerce hizmetten sonra tedrîcen ser-hulefâlığa terfi etmiş ve H. 1224/M. 1809’da hâcegân rütbesi ile Çavuşlar Kâtibi olarak kalemden çerâğ edilmiştir. H. 1226/M. 1811 senesinde Toparabacılar Kâtibi, H. 1228/M. 1813’de Topcu Kâtibi ve kısa müddet sonra Rumeli Kapı Kethüdâsı olmuştur.

Bilâhare Kalyonlar Kâtibi, H. 1238/M. 1822-1823 senesinde Süvârî Mukabelecisi, ba’de’l-azl Yeniçeri Kâtibi ve H. 1241/M. 1825-1826’da da Cizye Muhâsebeciliği’ne ta’yin edilmiştir. H. 1245/1829-1830 senesinde Harameyn Muhâsebecisi ve ertesi sene Şıkk-ı Sâlis Defterdârı olan Defterdâr Atâ’ullah Efendi, H. 1249/M. 1833’de mesnedin lağvı üzerine ma’zûliyet ma’aşı tahsîsiyle teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât ettiği menkûl ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Aklâm-ı sittede Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdliğine bî-hakkın lâyık hattatlardan olduğu nakledilen Defterdâr Atâ’ullah Efendi’nin resmî kitâbette kullanılan yazılarda da fevkalade mahâret sahibi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yazısına henüz tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 kasım 2017

Reklamlar