Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi

Sirozlu olan Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi ilk eğitimini beldesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olup İstanbul medreselerinde derse çıkmağa başlamış, müddetini doldurunca devriyye mevâlîsinden olarak, H. 1268/M. 1852 senesinde İzmir Mevleviyyeti’ne ta’yin edilmiştir.

H. 1273/M. 1856’da Edirne Mollası olup bu görevde iken, H. 1275/M. 1858-1859 senesinde Mekke Pâyesi’ne nâ’il olan Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi’nin bu hâl üzere iken taşrada vefât etmiş olduğu menkûl ise de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Ehl-i dîn ve fuzâlay-ı kirâmdan hoş-sohbet bir zât idi.

H. 1247/M. 1830 tarihli Devrü’l-a’lâ’sı özel koleksiyonda, H. 1250/M. 1834 senesinde yazdığı Tuhfe-i Vehbî adlı eseri de Sâdberk Hanım Kütübhânesi’nde bulunan Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi’nin, hüsn-i hatta kimden mücâz olduğu tesbit edilememiştir. Müderris olduğu eyyâmda müstensihlikle de meşgul olduğu anlaşılan hattatın, nesihte mâhir olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

Kaynakça

SHMHKYK, s. 187; Antik A.Ş. Müzayede, 15 Aralık 2013, s. 58.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018