Cûdî Ömer Efendi

Müderrisînden Kızânlıklı Alî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Cûdî Ömer Efendi ilk tahsîlini babasının taht-ı tedrîsinde tamamlayıp ulûm-ı mütenevvi’âyı öğrendi. Bu esnâda İsmâ‘il Zühdî Ağa’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Hocasının vefâtından sonra halifelerinden Kâtibzâde Mustafa Efendi’ye devam ederek, ondan da mücâz oldu. Yazı yazmak ve talebeye meşk vermekle meşgûl iken H. 1165/M. 1752 yılında İstanbul’da vefât ettiyse de, nereye defnedildiği tespit edilememiştir.
Hocasının ilk öğrencilerinden olduğu ve engin dînî bilgisi nedeniyle hattâtin meyânında “Çömez Molla” lâkabı ile de anılan Cûdî Ömer Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiştir. Müsta’itzâde Süleyman Efendi, Mustafa Nâhifî Efendi ve Seyyid Mehmed Hâlim Efendi adlı hattatlara aklâm-ı sitteden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

Kaynakça
Devhâtü’l-küttâb, s. 32; Kebecizâde; Sicill-i Osmânî, III, s. 591.

 

 

İsmail Orman, 20 nisan 2017

Reklamlar