Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi

İstanbul’da çörekçi esnâfından Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan “Çörekçizâde” künyesiyle de ma’rûftur. Zekâsı ve kabiliyeti ile beyne’l-akrân sivrilince Galata Sarayı Mektebi’ne alınan Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi, buradaki tahsîli esnâsında şi’ir, edebiyât ve sâ’ir bedi’a ile beraber Mestçizâde Ahmed Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almıştır.

Galata Sarayı’ndaki eğitimini ikmâl eyledikten sonra Topkapı Sarayı’na nakledilmiş olan Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi, burada da Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den istifâde ile mahâret kesbetmişti. Sarayda hayli müddet küçük me’mûriyetlerde istihdâm edildikten sonra hâce ünvânı ve kitâbet hizmeti verilerek saraydan çerâğ edilmiştir.

Bir müddet sonra Koyun Halîfesi olarak İstanbul’un kasaplık hayvan ihtiyâcını karşılamakla görevlendirilen Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi, uzun müddet bulunduğu görevi nedeniyle bu ünvânla anılmağa başlanmıştır. Ancak iştirâk etmiş olduğu Rus Seferi’nde iken rahatsızlanmış ve 1183 senesi Muhârrem ayında (Mayıs-1769) İsakça Menzili’nde vefât etmiş ve orada defnedilmiştir.

Müstakîmzâde’nin, vefâtına tarih olmak üzere “hitâm-ı a‘mâl” terkîbini söylediği Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi’nin, hüsn-i hattaki mahâreti meşhur olmakla beraber âsârına tesâdüf edilmemiş olması, hattatlıkta ibrâz-ı fa’aliyet etmemiş olduğuna işaret etmektedir. Nitekim şâkirdi de yoktur.

Buna mukabil, asıl şöhretini kazanmış olduğu şi’ir ve mûsıkî sahalarında zamanının mümtâz sîmâları arasına girmiş olan Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi’nin, “Münîr” mahlâsı ile yazmış olduğu eş‘arına mecmu’alarda tesâdüf edilmektedir. Ayrıca güfte mecmu’alarında, mûsıkî sahasındaki ünvânı olan “Koyun Halîfe” imzasıyla mukayyed bazı dînî ve dîn-dışı bestelerine rastlanmaktaysa da notaları günümüze intikal etmemiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 85-86; Tezkîre-i Fatîn, s. 383; Hat ü Hattâtân, ss. 96-97; Türk Musıkisi Antolojisi, I, s. 163; İst.A, I, s. 399; Türk Hattatları, s. 172; Meşhur Hattatlar, s. 147.

 

 

İsmail orman, 27 nisan 2018