Cezâ’irî Hüseyin Dilâver Efendi

Lâkabına bakılırsa Cezâyir’de doğmuş olan Cezâ’irî Hüseyin Dilâver Efendi, muhtemelen tahsîl için gittiği İstanbul’da Büyük Derviş Alî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca ta’lik ve dîvânîde de mâhir oluşu, küttâbdan olduğuna delâlet etmektedir. Nitekim Sultan Mehmed Hân-ı Râbi zamanında me’mûriyetle Cezâyir’e ve ardından da Mısır’a ta’yin edildiği bilinmektedir. Senelerce kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra H. 1125/M. 1713-1714 yılında orada vefât etmiştir.

Ok ve tüfenk atmada da zamanının önde gelenlerinden olduğu nakledilen Cezâ’irî Hüseyin Dilâver Efendi’nin, celî kalemiyle müsennâ tertiblerde zamanının yegânesi olduğu bilinmekteyse de, eserine tesâdüf edilememiştir. Mısır’da görev yaptığı esnâda çok sayıda hattat yetiştirmiş olup bunların en meşhuru Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 26 ağustos 2017

Reklamlar