Burusevî Seyyid Halîl Şükrî Efendi

Burusevî Seyyid Halîl Şükrî Efendi sıbyân mektebi sıralarında Bursa hattatlarının meşâhirinden Şeyh Süleyman Vehbî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra İstanbul’a giderek ilmî tahsîlini tamamlamış ve bâ-imtihân Bursa’daki Necâtiyye Medresesi’nin müderrisliğine ta’yin edilmiştir. Bir müddet sonra da İstanbul’da bir medreseye nakledilmiştir.

Mevcut vazîfesine ilâve olarak Süleymâniye’deki İrfâniyye Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliğini de uhdesine almış olan Burusevî Seyyid Halîl Şükrî Efendi, bi’l-âhare Mekteb-i Ma’arif-i Adliyye’de sülüs mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. H. 15 Cemâziye’l-evvel 1264/M. 19 Nisan 1848 tarihinde ilmî rütbesi hareket-i altmışlıya yükseltilmiş, H. 25 Zi’l-hicce 1267/M. 21 Ekim 1851’de de rü’ûs aldıktan sonra da Mekteb-i Ma’ârif’e mu’allim-i sâlis olmuştur.

Hat ü Hattâtân’da 1856 yılında sona eren Kırım Savaşı’ndan bir müddet sonra vefât ettiği beyân edilen Burusevî Seyyid Halîl Şükrî Efendi’nin, H. 1291/M. 1874 tarihli En‘âm-ı Şerîf’inin görülmüş olması, bu tarihte hayatta olduğuna işaret etmektedir. Ancak vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Hâfızlardan olup Nakşibendî Târikatı’nın müntesiblerinden ehl-fazl zevâttan idi.

H. 1252/M. 1836 ve H. 1287/M. 1870 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri, H. 1291/M. 1874 tarihli En‘âm-ı Şerîf’i ile tarihsiz bir Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüş olan Burusevî Halîl Şükrî Efendi’nin, H. 1260/M. 1844 ve H. 1264/M. 1848 senelerinde yazdığı iki Delâ’ilü’l-hayrât’ı da taşbasma olarak neşredilmiştir. İsrail Millî Kütübhânesi’nde H. 1242/M. 1837 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı(Ar. 849) Sakıp Sabancı Müzesi’nde de H. 20 Safer 1252/M. 6 Haziran 1836 tarihinde itmâm eylediği Kur‘ân-ı Kerîm’i(275) vardır.

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân; Son Hattatlar; Türk Hattatları, s. 210; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 45; Nişantaşı Müzayede, 6 Mart 2013, s. 23; BOA, DH.SAİDd.. 60/67; BOA, A.}MKT. 122/18; BOA, A.}MKT. 179/98.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018