Bursalı Mehmed Râşid Efendi

Testereci esnâfından Hacı Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1265/M. 1849 senesinde Bursa’da doğan Mehmed Râşid Efendi eğitimini beldesinde tamamladıktan sonra medrese tahsili için H. 1286/M. 1869 senesinde İstanbul’a gitmiştir. Bursa’da iken İbrahim Sükûtî Efendi’den ve daha sonra Mehmed Sa’deddîn Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek adım attığı hüsn-i hat sahasında, İstanbul’da Şefîk Bey’den aldığı derslerle devam etmiş ve kısa zamanda terâkkî eylemişti. Ancak babasının vefâtı üzerine bir sene sonra memleketine dönmek zorunda kalınca meşke ara vermiş olan Bursalı Mehmed Râşid Efendi, bir müddet sonra Bursa Mekteb-i Rüşdîsi’nin hatt-ı sülüs mu‘allimliğine ta’yin edilmiştir.

Bu arada yarım kalan meşkini ikmâl için her sene İstanbul’a giderek, bir ay burada ikamet eder ve Şefîk Bey’in dersine devam ederdi. Nitekim süreyi uzatıp derslere muntazaman devam edemediği için uyarı dahi almıştı. Bursa Mekteb-i Rüşdîsi’nin lağvından sonra yeni te’sis olunan Bursa İnâs Rüşdî Mektebi’nin sülüs mu‘allimliğine ta’yin olunan Bursalı Mehmed Râşid Efendi, nihâyet H. 1311/M. 1894 senesinde hocasının delâletiyle Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi hattatlığına ta’yin olununca, İstanbul’a nakl-i mekân eylemiş ve dâ’irenin hemen karşısında, Bâyezid Medresesi yanında bir eve yerleşmiştir.
Kendisi ile şahsen tanışmış İbnülemin’in “uzunca boylu, kır sakallı, zayıf, sarıklı ve gözlüklü” olarak tarif ettiği Bursalı Mehmed Râşid Efendi, yine onun ifâdesine nazaran “sağır ve terbiyyeli” bir zât idi. 1909 senesindeki tensîkatta emekliye sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken H. 19 Ramazân 1344/M. 13 Nisan 1926 tarihinde vefât etmiştir. Eyüp Kabristânı’nda medfûndur.
Şefîk Bey’in icâzetine bî-hakkın lâyık bir hattat olan Bursalı Mehmed Râşid Efendi’nin neşretmiş olduğumuz eserleri, hocası gibi sülüste mâhir olduğuna işaret etmektedir. Oğlu Posta ve Telgraf Dâ’iresi me’mûrlarından Tevfîk Efendi’yi de hattat olarak yetiştirmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 461; Son Hattatlar; BOA, MF.MKT. 42/8; BOA, MF.MKT.169/97

 

 

İsmail Orman, 20 mart 2017