Bostânî Ahmed Ağa

Saray-ı Hümâyûn agavâtından İbrâhim Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Bostânî Ahmed Ağa, babası sâyesinde alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’da tahsîl ve terbiye görmüş, bazı küçük me’mûriyetlerde bulunduktan sonra Bostancılar Ocağı’na nakledilmiştir. Burada da hayli müddet hizmette bulunduktan sonra emekliye sevkedildiği bilinmekle beraber vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememistir.

Zamanın ünlü mûsıkî-şinâslarından olup bilhassa ney çalmakta usta olduğu nakledilen Bostânî Ahmed Ağa, hüsn-i hattı Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimi esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. H. 1221/M. 1806 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Hamza-nâme adlı eseri Millet Kütüphânesi’nde(Ali Emirî 103), H. 1228/M. 1812 tarihli Celâleddîn Muhammed’in Tefsîrü’l-celâleyn adlı eseri ise Manisa İl Halk Kütüphânesi’nde(109) bulunmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 1 temmuz 2017

Reklamlar