Bosnevî Şeyh Abdürrahîm Efendi

Bosna meşâyihinden İsmâ’il Efendi’nin oğlu olan Bosnevî Şeyh Abdürrahîm Efendi, sıbyân mektebini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. Bu arada hüsn-i hatta merak salıp sülüs ve nesih dersleri almışsa da, hocası hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönerek, babasından intikal eden şeyhliğe devam etmiştir.

İrşâd ile meşgul iken Bosna’da vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiş olan Bosnevî Şeyh Abdürrahîm Efendi’nin Macar Bilimler Akademisi Kütübhânesi’nde bulunan, H. 1221/M. 1806’da nesihle istinsâh ettiği Mehmed Efendi’nin Kitâbü’s-salât adlı eseri, bir yandan da dînî ve ilmî eserlerin tahrîri ile meşgul olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca memleketinin önde gelen şâ’irlerinden olduğunu da İbnülemin’den öğrenmekteyiz.

 

 

Kaynakça

Son Asır Türk Şâ’irleri, I, s. 533.

 

 

İsmail Orman, 6 nisan 2018