Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi

Balıkesirli Osman Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi, sıbyân mektebine devam ettiği eyyâmda Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet vüzerâ ve ricâle kitâbet hizmetlerinde bulunmuş, daha sonra Sadâret Mektûbî Kalemi’ne girerek senelerce burada görev yapmıştır. Bilhasa hüsn-i hattaki ustalığına istinâden hâcegân zümresine alınmış ve bir müddet sonra tezkîre-i sânî olarak kalemden çerâğ edilmiştir.

H. 1224/M. 1809’da Alemdâr Vak’ası’nın hemen akabinde tezkîre-i evvel ve ardından da çavuşbaşı olan Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi, bu hizmeti esnâsında Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin gözüne girdiğinden rikab-ı hümâyûn kethüdâlığına ta’yin edilmiştir. Ancak bu görevde iken H. 23 Zi’l-ka’de 1225/M. 20 Aralık 1810 tarihinde ansızın vefât etmiştir. Süleymaniye’de medfûn olan babasının yanına defnedilmiştir.

İzmir’de müstâhdem olduğu H. 1173/M. M. 1794 senesinde yazdığı Kur’ân-ı Kerîm’i görülmüş olan Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi‘nin, meşgalesinden arta kalan zamanda mushâf-ı şerîf istinsâhı ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 282; Nika Müzayede, 11 Haziran 2011, s. 103.

 

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2017

Reklamlar