Berberzâde Ahmed Efendi

Bir berberin oğlu olarak H. 1123/M. 1711 yılında Edirne’de doğduğundan “Berberzâde” künyesiyle ma’rûftur. Sıbyân mektebi yıllarında Balabân Paşa Mescidi imâmı Seyyid Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayan Berberzâde Ahmed Efendi, H. 1143/M. 1730-1731 senesinde yirmi yaşında iken icâzet amıştır.

Daha ziyâde Kur‘ân-ı Kerîm ve En‘âm-ı Şerîf tahrîri ile ilgilendiği bilinen Berberzâde Ahmed Efendi’nin “iki mushâf-ı şerif ve on aded Delâ’il ve sâ’ire âsâr u resâ’il ibkâsına muvaffâk olduğu” menkûl ise de, herhangi bir nüshasına tesâdüf edilememiştir. H. 1194/M. 1780 senesinde Edirne’de Gül Mahallesi’ndeki hânesinde vefât etmiştir. Ancak medfeni ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 108; Türk Hattatları, s. 179; Edirne Hattatları, s. 315.

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018