Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi

Arnavut Hasan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasına nisbetle “Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi” künyesiyle ma’rûftur. Sıbyân mektebi sıralarında hatt-ı ta’lik öğrenmiş, bi’l-âhare Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ömrünü kitâbet hizmetleriyle geçirdikten sonra vefât ettiği menkûl ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1130/M. 1718 senesinde ta’likle istinsâh etmiş olduğu mecmu’ası Şarkîkarahisar İlçe Halk Kütübhânesi’nde(59), H. 1155/M. 1742 senesinde yine ta’likle yazdığı mecmu’ası da Kastamonu İl Halk Kütübhânesi’nde(2389) bulunan Arnavutzâde Derviş Ahmed Efendi’nin, Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde de H. 1175/M. 1761-1762 senesinde nesihle istinsâh ettiği Gunyetü’l-mütemellî adlı eseri bulunmakta olup bu senelere erişmiş olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 11 Ekim 2011, s. 95.

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018