Aralık İmâmı Hâfız Mehmed Efendi

Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Aralık İmâmı Hâfız Mehmed Efendi’nin şöhreti, Tophâne civârında, “Aralık İskelesi” olarak anılan mahâldeki Payzen Çelebi Cami’nin hatib ve imâmı olmasına dayanmaktadır. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra medrese tahsîli görmüş, bu esnâda Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır.

Ürefâ ve zürefânın kıdemlilerinden olduğu nakledilen Aralık İmâmı Hâfız Mehmed Efendi, mezkûr görevde müstahdem iken H. 14 Cemâziye’l-ahir 1178/M. 13 Aralık 1764 târihinde vefât etmiştir. Hâfız Osman üslûbunun mümtâz sîmâlarından biri olmakla beraber yazısına tesâdüf edilememiştir. Şöhreti nedeniyle tâlibân nezdinde bir hayli itibâr görmüş ve yüz civârında hattat yetiştirmiştir. En meşhur öğrencileri Kadızâde Seyyid Ahmed Efendi ve Halîl Sıdkî Efendi’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 ağustos 2017

Reklamlar