Altıparmak Ahmed Efendi

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Altıparmak Ahmed Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lumâta ulaşılamamıştır. “Altıparmak” lâkabının el parmaklarının sayısından geldiği anlaşılan hattatın eserine tesâdüf edilemememiş olmakla birlikte, Eğrikapılı gibi bir üstâd-ı mâhirin tilmizi olması, kalburüstü hattatlardan olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 haziran 2017

Reklamlar