Alî Zühdî Ağa

Devşirme oğlanlardan olan Alî Zühdî Ağa küçük yaşta alındığı Galata Sarayı Ocağı’nda tahsîl ve terbiye görmüş, bu esnâda Seferli Hânesi müstahdemlerinden Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Topkapı Sarayı’na nakledilerek, Kilâr-ı Hümâyûn’a me’mûr edilmiş ve nice zaman hizmetten sonra taşra çerâğ edilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de tarihi ve medfeni ma’lum değildir.

H. 1231/M. 1816’da nesihle istinsâh ettiği Kitâb-ı Tecvîd, Tevcîd-i Kur’ân, Şurûtü’s-salât ve İbâdet-i Bedeniyye adlı eserleri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde, H. 1216/M. 1801 tarihli En’âm-ı Şerîf’i ise özel koleksiyonda bulunan Alî Zühdî Ağa’nın mesâ’îsinden arta kalan zamanda dînî ve ilmî eserlerin istinsâhıyla meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail orman, 16 haziran 2017

Reklamlar