Alî Şermî Efendi

Üsküdâr hattatlarından olan Alî Şermî Efendi küttâbdan olup bir aralık, Sultan Abdülhamid Hân-ı Evvel’in kızı Esmâ Sultan’ın kethüdâsının kitâbet hizmetini der-uhde eylemişti. “Şeştârî” mahlâsı ile yazdığı eş‘arı dahi bulunmaktaysa da, vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Celî sülüsle yazdığı H. 1228/M. 1813 tarihli “Yâ Hazret-i Mevlânâ Dost” levhası Topkapı Sarayı Müzesi’nde, gubârî dolgulu tarihsiz “Yâ Hazret-i Mevlânâ” levhâsı da özel koleksiyonda bulunan Alî Şermî Efendi’nin Mevlevî Târikatı’nın muhibbânından olduğu anlaşılmaktadır. Hüsn-i hatta kudret sâhibi olduğu âşikâr ise de, üstâdı tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018