Alî Hamdî Bey

Alî Hamdî Bey İstanbullu ise de, silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Rüşdî tahsîlini ikmâl eylemiş, bu esnâda Şefîk Bey’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Kabiliyeti ile hocasının takdîrini kazandığından, onun delâletiyle muhtelif i’dâdî mekteblerinde hüsn-i hat mu’allimliği yaptıktan sonra, Alî Râsim Efendi’nin vefâtı ile boşalan Dârü’l-ma’ârif Mektebi’nin mu’allimliğine nakledilmiştir.

Hüsn-i hattaki kudretine istinâden evâhir-i hâlinde Saray-ı Hümâyûn hattatları zümresine ilhâk olunan Alî Hamdî Bey, bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. H. 1285/M. 1868-1869 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile hilye şeklinde tasarladığı H. 1301/M. 1884 tarihli Amentü levhası özel koleksiyondadır.

Kaynakça

İstanbul Antik Sanat, s. 190; Nişantaşı Müzayede, 12 Mayıs 2011, s. 181.

İsmail Orman, 24 nisan 2018