Alî Giridî

Künyesinden de anlaşılacağı üzere aslen Giritli olan Alî Giridî, gençliğinde Celvetî sülûku yapmak üzere İstanbul’a göçmüş ve Üsküdâr’daki Azîz Mahmud Hüdâ’î Tekkesi’ne yerleşmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta hevesle Hasan Üsküdârî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Bazı kitâbet hizmetlerinde istihdâm edilmiş olan Alî Giridî, sülüs ve nesihin yanında dîvânî ve siyâkat yazılarında da mahâret sahibi bir hattat olduğunu kaynaklar zikretmekteyse de, yazısına tesadüf edilememiştir. Sofîyâne bir hayat sürmüş olduğu bilinen Alî Efendi’nin ne zaman vefât ettiği ve nereye defnedildiği meçhûldür.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 112; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 340; Türk Hattatları, s. 153.

 

İsmail Orman, 27 ocak 2017

Reklamlar