Alî bin İlyâs

İlyâs Efendi namında bir zâtın oğlu olarak Konya’da doğmuştur. Muhtemelen medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da hem-şehrîsi ebû-Bekir Râşid Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Sonraki ahvâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup “Alî bin İlyas” ketebesini düştüğü H. 1176/M. 1762-1763 tarihli En’âm-ı Şerîf’i görülmüş olması, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran mahallî hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

 

Kaynakça

Koleksiyon Müzayede Evi, 19 nisan 1998, s. 12.

 

 

 

İsmail Orman, 18 mayıs 2017

Reklamlar